ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Забезпечення безпеки – є сукупність спеціальних заходів що проводяться з метою захисту визначених фізичних осіб чи об’єктів.
Заходи забезпечення безпеки (далі – Заходи) включають:
– інформаційне забезпечення;
– фізичну охорону визначених осіб;
– охорону та забезпечення безпечного функціонування визначених об’єктів та фізичних осіб, що на них знаходяться.
Виконання Заходів регламентується та здійснюються відповідно до законів України, підзаконних актів та нормативно-правових документів підприємств, що стосуються безпеки діяльності.
2. Основним завданням Заходів є:
– пошуку і фіксації даних щодо протиправної діяльності окремих фізичних осіб або груп, яка перешкоджає службовій діяльності, загрожує життю чи здоров’ю, честі та гідності визначених фізичних осіб (далі – Особа) та їх близьких родичів, з метою вжиття заходів щодо її припинення;
– захист визначених Осіб від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а також від посягань на життя, здоров’я, житло і майно зазначених Осіб та їх близьких родичів у зв’язку із службовою діяльністю цих осіб;
– охорона споруд і транспортних засобів, що перебувають у користуванні визначених Осіб, а також місць їх постійного і тимчасового перебування;
– виконання профілактичних заходів з метою запобігання протиправним посяганням.
3. Основними вимогами щодо Заходів є: цілеспрямованість, безперервність, активність, оперативність, прихованість.
Цілеспрямованість полягає у зосередженні всіх зусиль на виконанні завдань пов’язаних із забезпеченням безпеки.
Вона досягається:
– правильним визначенням задач на підставі глибокого знання загальної та оперативної обстановки та передбачення їх зміни;
– визначенням тактики проведення заходів забезпечення безпеки на конкретних етапах їх проведення;
– доцільним поєднанням централізованого та децентралізованого управління силами та засобами що залучаються.
Безперервність полягає у постійному виконанні Заходів протягом усього визначеного часу.
Вона досягається:
– підтриманням особового складу, сил та засобів у високій ступені готовності до виконання заходів забезпечення безпеки;
– постійне накопичення та аналіз інформації про райони та об’єкти, на яких передбачається виконання Заходів;
– завчасна підготовка сил та засобів до виконання Заходів;
– створення у районах та на об’єктах, де передбачається виконання Заходів, системи безперервного контролю, із залученням місцевого персоналу та мешканців;
– створенням дієздатного резерву, його доцільним та своєчасним використанням;
Активність полягає у стійкій спрямованості органів та підрозділів що залучаються, за будь яких умов та усіма можливими способами, виконати поставлену задачу.
Вона досягається:
– творчою та вмілою організацією застосування сил та засобів що залучаються до виконання Заходів;
– широким проявом особовим складом ініціативи, їх впевненими, рішучими та різноманітними діями, що ґрунтуються на правильному розумінні завдань та реальних обставин що склалися.
Оперативність характеризується здатністю виконати поставлене завдання у відповідності до швидкоплинної, мінливої обстановки, та у строки, що дозволяють попередити протиправні посягання.
Вона досягається:
– передбаченням можливих змін обставин;
– своєчасним встановленням завдань виконавцям;
– стійким та безперервним керівництвом силами та засобами що залучаються до виконання Заходів;
– підготовкою та проведенням оперативних заходів що знижують імовірність протиправних дій;
– проведенням заходів, що забезпечують скорочення витрату часу на введення у дію сил та засобів що залучаються до проведення Заходів.
Прихованість полягає у збереженні в таємниці всіх заходів щодо планування, організації та виконання заходів забезпечення безпеки.
Вона досягається:
– залученням до планування та організації заходів забезпечення безпеки суворо обмежене коло осіб;
– дотримання високої пильності на усіх етапах підготовки та здійснення Заходів;
– широким використанням захищених засобів зв’язку та документів прихованого управління;
– виключенням шаблонних дій під час проведення Заходів.

ПІДРОЗДІЛИ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

Для захисту життя, здоров’я, житла і майна, забезпечення службової діяльності визначених осіб та захисту їх від протиправних посягань і загроз зі складу Служби безпеки призначається наряд забезпечення безпеки (в подальшому – Наряд), особовий склад якого, уповноважений здійснювати заходи забезпечення безпеки.
Наряд формується на підставі розпорядження начальника СБ.
В залежності від об’єму задач, Наряд, у своєму складі може мати:
– групу особистої охорони;
– групу оперативного супроводу;
– передову групу/кілька груп;
– групу оперативно-технічного огляду;
– виїзну група;
– групу тактичної підтримки/антитерористичну групу.
Крім того, за рішенням старшого начальника може призначатися резервна група.
Група особистої охорони призначена – для забезпечення безпосереднього фізичного захисту життя, прав та свобод Особи, відносно якої здійснюються Заходи.
Група особистої охорони у своєму складі може нараховувати два і більше чоловік. Як правило, командир групи є старшим Наряду.
Група оперативного супроводу призначена – для проведення заходів щодо оперативного інформаційного забезпечення з метою виявлення та фіксації даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, а також отримання інформації в інтересах забезпечення безпеки роботи Особи чи об’єкту. Група оперативного супроводу у своєму складі може нараховувати два та більше чоловік.
Передова група (декілька груп) призначена – для забезпечення безпечного пересування на маршрутах, прибуття та перебування Особи на об’єктах.
Група оперативно-технічного огляду призначена:
– для виявлення та вилучення можливих вибухових пристроїв, вибухових, отруйних, радіаційних речовин;
– для виявлення та вилучення спеціальних пристроїв для зняття інформації з місць перебування Особи;
– визначення готовності об’єкту до проведення заходів, надійності та справності будівельних конструкцій, електротехнічного, сантехнічного, механічного та іншого обладнання, а також протипожежного та санітарного контролю.
Виїзна група призначена для:
– забезпечення надійної роботи групи особистої охорони;

– контролю ситуації що складається в період перебування Особи у визначеному районі (об’єкті);

– своєчасного запобігання та попередження можливих протиправних дій відносно Особи.

До передової, виїзної та групи ОТО включається та кількість особового складу, спеціальної техніки та транспортних засобів, яка забезпечить надійне виконання покладених на них завдань.

Група тактичної підтримки (надалі – ГТП) призначена:
– для посилення групи особистої охорони в разі підвищення ступеня загрози або імовірності нападу на Особу;
– для забезпечення надійного прикриття, відбиття нападу та евакуації Особи у безпечне місце в разі здійснення на неї нападу;
– для вивчення маршрутів пересування з метою виявлення найбільш уразливих ділянок та забезпечення їх проїзду шляхом блокування.
Чисельність групи тактичної підтримки залежить від ступеня загрози, щодо Особи, та особливостей виконання поставленого завдання. Як правило група нараховує п’ять і більше чоловік.
До складу Наряду включається медичний спеціаліст. Рівень кваліфікації спеціаліста залежить від умов, у яких проводяться Заходи та від особистого стану здоров’я Особи.